محصولات حراجی

حراج سینک‌های گرانیتی شرکت فولکو فورم

سینک-گرانیتی-2

سینک گرانیتی

_

مدل : G810

قیمت اصلی: ۲/۳۷۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۱۳۳/۰۰۰

سینک-گرانیتی-1

سینک گرانیتی

_

مدل : G850

قیمت اصلی: ۲/۳۶۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۱۲۴/۰۰۰

سینک-گرانیتی-3

سینک گرانیتی

_

مدل : G830

قیمت اصلی: ۲/۲۵۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۰۵۰/۰۰۰

سینک-گرانیتی-4

سینک گرانیتی

_

مدل : G410

قیمت اصلی: ۲/۱۹۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۱/۹۷۱/۰۰۰

سینک-گرانیتی-5

سینک گرانیتی

_

مدل : G860

قیمت اصلی: ۲/۳۶۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۱۲۴/۰۰۰

سینک-گرانیتی-6

سینک گرانیتی

_

مدل : G840

قیمت اصلی: ۲/۳۶۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۱۲۴/۰۰۰

سینک-گرانیتی-7

سینک گرانیتی

_

مدل : G880

قیمت اصلی: ۲/۳۷۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۱۳۳/۰۰۰

سینک-گرانیتی

سینک گرانیتی

_

مدل : G800

قیمت اصلی: ۲/۲۷۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۰۴۳/۰۰۰

سینک-گرانیتی-9

سینک گرانیتی

_

مدل : G870

قیمت اصلی: ۲/۳۶۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۱۲۴/۰۰۰

سینک-گرانیتی-10

سینک گرانیتی

_

مدل : G820

قیمت اصلی: ۲/۲۷۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۰۴۳/۰۰۰

سینک-گرانیتی-11

سینک گرانیتی

_

مدل : G100

قیمت اصلی: ۲/۰۷۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۱/۸۶۳/۰۰۰

سینک-گرانیتی-12

سینک گرانیتی

_

مدل : G200

قیمت اصلی: ۲/۲۵۰/۰۰۰

قیمت بعد از حراج: ۲/۰۵۰/۰۰۰