نگاهی به جزئیات طراحی آشپزخانه بر اساس آنتروپومتریک زنان

نگاهی به جزئیات طراحی آشپزخانه بر اساس آنتروپومتریک زنان

هماهنگی محیط کار با کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است به همین دلیل امروزه تلاش میشود تا با کمک گرفتن از ابعاد آنتروپومتریک (ارزیابی ارتباط معیارهای تن سنجی) افراد،نسبت به طراحی ارگونومیک محیط کار و زندگی اقدام شود.این یک حقیقت پذیرفته شده است که زنان خانه دار در هر شبانه روز بیش از25درصد از وقت خود را در آشپزخانه می گذرانند.از این رو پیشنهاد میشود که ،آشپزخانه های خانگی و فعالیت های انجام شده توسط زنان خانه دار را مثل شرایط کار در صنعت در نظربگیریم.

ادامه ...


با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید